منوی دسته بندی

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی

بیمه آتش سوزی بیمه ایران

تعریف بیمه طی بیمه آتش سوزی بیمه ایران ، اموال بیمه گذار و یا خریدار بیمه که شامل ساختمان ( ارزش اعیانی) ، تاسیسات ، اثاثیه و محتویات ، موجودی…

آتش سوزی مسکونی

بیمه آتش سوزی ، مسکونی ایران

تعریف بیمه طبق این بیمه نامه ، اموال بیمه گذار یا خریدار بیمه در مقابل خطرات اصلی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد . خریدار و یا بیمه گذار…

آتش سوزی غیر صنعتی

بیمه آتش سوزی غیر صنعتی ایران

تعریف بیمه طبق بیمه آتش سوزی غیر صنعتی ، اموال و سرمایه های موجود در محل واحد های غیر صنتعی شامل واحد های تجاری ، اداری ، خدماتی و انبار…

بیمه آتش سوزی صنعتی

بیمه آتش سوزی صنعتی ایران

تعریف بیمه در بیمه آتش سوزی صنعتی ، اموال بیمه گذار یا خریدار بیمه در مقابل خطرات اصلی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد . خریدار و یا بیمه…